ശരീരഭാരം ഗുരുവോ ഡിജിറ്റൽ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് സ്കെയിൽ – താങ്ങാവുന്ന ക്വാളിറ്റി റിവ്യൂ

Similar Posts
GoWISE യു.എസ്.എ ബിൽഗേറ്റ്സിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിൽ – ബുദ്ധിപരം?  റിവ്യൂ 2015
GoWISE യു.എസ്.എ ബിൽഗേറ്റ്സിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിൽ – ബുദ്ധിപരം? റിവ്യൂ 2015
കൂടുതൽ വിലകൂടിയ പോരൂ പോലുള്ള GoWISE യു.എസ്.എ ബിൽഗേറ്റ്സിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിൽ അളവുകൾ എടുക്കും, but for the same price tag as...
Ozeri ZB19-പ സ്കെയിൽ – കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന, എന്നാൽ അതു വിടുവിക്കയും ചെയ്യും?
Ozeri ZB19-പ സ്കെയിൽ – കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന, എന്നാൽ അതു വിടുവിക്കയും ചെയ്യും?
Ozeri ZB19-പ സ്കെയിൽ ഒരു വലിയ തിരയുന്ന ഇലക്ട്രോ-മെക്കാനിക്കൽ ഭാരം ഡയൽ സവിശേഷതകൾ, take your weight measurement and see the needle display...
Withings വൈഫൈ ബോഡി സ്കെയിൽ – രുദ്ര ഏറ്റവും ചെലവേറിയ സ്കെയിൽ?
Withings വൈഫൈ ബോഡി സ്കെയിൽ – രുദ്ര ഏറ്റവും ചെലവേറിയ സ്കെയിൽ?
The WiFi Body Scale by Withings is VERY EXPENSIVEdoes it deserve the price tag? അതിനെ ഒരു കഥാകൃത്താണ് ആണ്? We borrowed...

അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതുവരെയും, ചുവടെയുള്ള ഒന്ന് ചേർക്കുക.

ഒരു മറുപടി വിടുക


പേര് (ആവശ്യമാണ്)

ഇമെയിൽ (ആവശ്യമാണ്)

വെബ്സൈറ്റ്